Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

Spis regulaminu:

§1 Wstęp

§2 Definicje;

§3 Postanowienia ogólne;

§4 Zasady korzystania ze sklepu internetowego;

§5 Zawarcie umowy sprzedaży

§6 Realizacja i dostawa

§7 Ceny i metody płatności;

§8 Uprawnienie do odstąpienia od umowy;

§9 Reklamacje dotyczące towarów;

§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;

§11 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych;

§12 Postanowienia końcowe.

§1 Wstęp

1. Sklep internetowy www.amapiu.com dostępny pod adresem: https://amapiu.com prowadzony jest przez AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA, KWAŚNA 31 16-300 AUGUSTÓW, 8461575091, 520653917
2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy www.amapiu.com, AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA UL. PATRIOTÓW 193 , I PIĘTRO , 04-858 WARSZAWA, za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

§2 Definicje
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Sprzedający – AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA, KWAŚNA 31 16-300 AUGUSTÓW, 8461575091, 520653917

3. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.amapiu.com
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://amapiu.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i dokonywać zakupów na odległość;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA, a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Zakupy na odległość – umowa sprzedaży towarów zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, tj. umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, za pośrednictwem sklepu internetowego.
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§3 Postanowienia ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sklep internetowy www.amapiu.com działający pod adresem https://amapiu.com prowadzony jest przez: AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA, KWAŚNA 31 16-300 AUGUSTÓW, 8461575091, 520653917.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://amapiu.com . Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Sklep internetowy, działający pod https://amapiu.com, prowadzony jest przez AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,
b.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli.

7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie klikając tutaj
10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§4 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w jego dobre imię.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§5 Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i dokonania zakupów na odległość należy wejść na stronę internetową https://amapiu.com, dokonać wyboru towaru, jego rozmiaru (ewentualnie) i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Klient może również zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem drogi e-mail lub Infolinii Sklepu, o których mowa w rozdziale §1, pkt. 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonych godzinach jej pracy, ustalonych przed Sprzedawcę dla Klienta pod adresem dostępnym tutaj
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam (nazwa przycisku)” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny i kosztów dostawy towaru. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie (nazwa przycisku)”.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i rodzi obowiązek zapłaty ceny za towar oraz kosztów dostawy.
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.
10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ZAMÓWIENIE NUMER [numer zamówienia] zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
11. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie lub drogą e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone Klientowi identycznie jak w §5, pkt 10 niniejszego regulaminu najwcześniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Sprzedawca informuje, że dla zachowania najwyższych standardów Obsługi Klienta i ze względów bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z Infolinią są rejestrowane (jeśli są).
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim/ angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


§6 Realizacja i dostawa


1. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz również do następujących krajów: Europe, Americas, Asia, Oceania, Middle East , Other Countries .
2. Dostarczenie towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14  dni roboczych licząc od dnia wysłania Zamówienia do Klienta. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę wzmożonej ilości zamówień, ten zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień, których kolejność realizacji wyznacza czas ich złożenia Sprzedawcy, licząc od zamówień najwcześniej złożonych. O zaistniałym fakcie, Klient zostanie poinformowany oddzielną wiadomością, na wskazany adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
9. Dowód zakupu jest wysyłany wraz z zamówionym towarem lub na życzenie Klienta elektronicznie wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy lub na podany w zamówieniu adres e-mail w terminie wskazanym w §6 pkt. 5.
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie klikając tutaj.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury VAT.
12. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się do przygotowania odprawy celnej, dla przesyłek wysłanych do krajów, w których jest ona wymagana (jeśli tak).
13. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach. W tej sytuacji Klient ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.


§7 Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT) oraz dla innych krajów w walutach (po zmianie na stronie): USD, EURO.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego:
PL – 57 1140 2004 0000 3702 8198 3911, mBank;

UE – PL50 1140 2004 0000 3712 1524 5481, mBank;

SWIFT/ BIC – BREXPLPWMBK
b.) płatnością w systemie wypisać bramki e-płatności, np. Przelewy24, Dotpay, PayPal

4. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§8 Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie wpisać ile dni (min 14-ście) dni i wysyłając je na adres AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA, podany w niniejszym Regulaminie.
2. Termin X-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru oraz wszystkich wymaganych dokumentów będących przedmiotem odstąpienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot ceny towaru i kosztów pierwotnego dostarczenia towaru (w przypadku zwrotu wszystkich towarów z zamówienia) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy w przypadku braku wszystkich wymaganych rzeczy, będących przedmiotem odstąpienia.
5. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA

PATRIOTÓW 193 I PIĘTRO

04-858 WARSZAWA

6. Dokumentacja będąca przedmiotem odstąpienia od umowy może zostać przekazana Sprzedawcy razem ze zwracanym towarem lub inną formą:

a.) w formie zdjęcia lub skanu na adres e-mail: [email protected]
b.) listownie na adres firmy z §8 pkt. 5

7. Zwracany przez Klienta Towar oraz jego oryginalne opakowanie (jeśli takie występuje do danego produktu) powinno zostać opakowane w odpowiedni sposób, zapewniający zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Oryginalne opakowanie towaru, jak, np. pudełko, woreczek  stanowi nieodzowną część towaru i jest jego integralną częścią.
8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwraca koszty pierwotnego dostarczenia rzeczy jednakże do wysokości najtańszego możliwego do wyboru sposobu dostawy towaru i tylko w przypadku zwrotu całości zamówienia.
9. Sprzedawca nie przyjmuje wysłanych do niego paczek z „pobraniową” metodą płatności (obowiązkowa płatność przy odbiorze).
10. Pozostałe informacje dotyczące procesu odstąpienia od umowy, zostały zawarte przez Sprzedawcę tutaj.


§9 Reklamacje dotyczące towarów

1. AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towaru zakupionego przez tego klienta, w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Cywilny /rękojmia/. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi generowana jest tylko wówczas, jeśli wada fizyczna zostanie przez kupującego stwierdzona /zauważona/ przed upływem dwóch lat  od dnia wydania towaru. W ciągu roku od dnia stwierdzenia wady kupujący ma prawo zgłosić wadę oraz złożyć stosowne oświadczenie o sposobie rozwiązania zgłoszenia-wymiana towaru na wolny od wad, zwrot gotówki, obniżenie ceny, naprawa.
2. Zgłoszenia wad należy kierować na adres [email protected] AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie do 14 dni.
3. AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA jest producentem towarów.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adresem: [email protected] 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§11 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności

§12 Postanowienia końcowe


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

AMAPIU PAULINA SZCZĘSNA, regulamin obowiązujący od dnia 01.09.2022.

Wybierz swoją walutę